Menu
 • bip

 • Kadra

  Funkcję dyrektora od 01.09.1997 roku pełni mgr Jadwiga Stasiak, która wyznaczyła kierunek działalności placówki, dbając o ciągłe podnoszenie jakości pracy oraz kwalifikacji i wiedzy pedagogicznej nauczycieli, jak również podejmowanie nowatorskich form i metod pracy.

  Kadra przedszkola

  jest wysoce wykwalifikowana – systematycznie aktualizuje i uzupełnia kwalifikacje zawodowe
  nabywa wiedzę i umiejętności, które stosuje w pracy, a swoje osiągnięcia upowszechnia
  ustawicznie podnosi jakość kształcenia, ma ukończonych wiele form doskonalenia zawodowego
  zaspakaja potrzeby dzieci związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem i różnorodnymi zainteresowaniami
  umiejętnie diagnozuje potrzeby dzieci
  praktycznie wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, projektowania systemu badania osiągnięć dzieci
  stosuje zróżnicowane i aktywizujące metody pracy
  zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
  podmiotowo traktuje dziecko
  prowadzi eksperymenty i innowacje pedagogiczne
  tworzy warunki do działalności poza zajęciowej
  wymienia się doświadczeniami zawodowymi z innymi przedszkolami
  ma bezpośredni kontakt z dzieckiem, jego rodzicami i umiejętnie z nimi współpracuje
  jest przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  wspiera kształcenie dzieci szczególnie uzdolnionych oraz z trudnościami edukacyjnymi
  myśli w kategoriach wspólnych strategii i dostosowuje swoją indywidualną aktywność dla kompleksowych potrzeb całej organizacji
  umiejętnie pracuje w zespole i wykorzystuje zasady komunikacji interpersonalnej
  posiada walory estetyczne i moralne
  przestrzega regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa

  Pracownicy Przedszkola

  Jadwiga Stasiak – Dyrektor

  Kadra dydaktyczna:

  Małgorzata Domańska – nauczyciel mianowany

  Marianna Krauze – nauczyciel mianowany

  Wiesława Mańkowska – nauczyciel mianowany

  Agnieszka Sicińska – nauczyciel mianowany

  Dorota Zakrzewska – nauczyciel mianowany

  Wioleta Kwiatkowska  – nauczyciel języka angielskiego

  Agnieszka Surowiec – nauczyciel religii

  Specjaliści:

  Luiza  Paplińska  Muc– logopeda

  Agnieszka Grabek – psycholog

  Wioletta Grzelak – pomoc wychowawcy

  REFERENT:

  Marta Rykowska