KODEKS BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA

W  PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM  W  DĄBROWIE,

na podstawie wspólnych ustaleń nauczycieli i rodziców przedszkolaków.

 1. Zgromadzenie oświadczeń podpisanych przez Rodziców  z wyszczególnieniem osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki.
 2. Jeżeli dziecko odbiera inny rodzic lub osoba niewymieniona  w oświadczeniu, wówczas rodzic zobowiązany jest: przekazywać telefoniczną  lub osobistą (wcześniej) informację, a osoba odbierająca dziecko musi posiadać pisemną zgodę rodziców z numerem dowodu osoby odbierającej oraz posiadać przy sobie dowód tożsamości.
 3. Założenie zeszytu ze wpisem nazwisk osób upoważnionych  w wyjątkowych sytuacjach  do odbioru dzieci – osób, które nie były upoważnione na stałe.
 4.  Rodzice i  opiekunowie proszeni są o zamykanie drzwi placówki zabezpieczonych kodem.
 5. Każdy rodzic zobowiązany jest do wejścia razem z dzieckiem do szatni i przekazanie dziecka pracownikowi obsługi danej grupy, który odprowadza dziecko do Sali. Podczas odbioru, pracownik odprowadza dziecko z Sali do szatni, w której czeka Rodzic.
 6. Rodzice, z chwilą pojawienia się w placówce, powinni zgłaszać nauczycielce odbiór czy też ewentualny powrót dziecka do grupy.
 7. Dla dobra dziecka, do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, z przewlekłym katarem, zapaleniem spojówek itp.
 8.  Do podawania leków i maści zobligowany jest lekarz lub pielęgniarka — nie mogą robić tego nauczycielki.
 9.   Rodzice powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci, koniecznie podać listę alergenów – zwłaszcza pokarmowych.
 10. W czasie krótkotrwałej nieobecności nauczyciela w sali dzieci pozostają pod opieką pracownika obsługi.
 11. Pobyt dzieci na podwórku przedszkolnym ,odbywa się zmianowo: najwcześniej wychodzą na podwórko grupy  starsze: Biedronki, Motylki, Tropiciele,  a   następnie  grupy  młodsze: Krasnale, Skrzaty, Grzybki.
 12. W czasie pobytu na podwórku przedszkolnym, wyjścia do toalety odbywają się pod opieką  pracownika  obsługi.
 13. Jeżeli na podwórku przebywa jedna grupa, oprócz nauczyciela towarzyszy jej pracownik obsługi.
 14. Dzieci nie mogą same się poruszać po terenie przedszkola.
 15. W trakcie trwania zajęć z  religii i zajęć z j. angielskiego lub rytmiki w grupie oprócz  prowadzącej zajęcia przebywa  pracownik obsługi lub nauczyciel.  W przypadku, gdy rodzice nie wyrazili zgody na uczęszczanie dziecka w zajęciach religii, podczas tych zajęć dziecko wychodzi z nauczycielem do innej grupy.
 16.  Nauczyciele zobowiązani są do udzielania rodzicom szczegółowych informacji na temat dzieci postępów wychowawczych i edukacyjnych oraz trudności i niepowodzeń.
 17.  Rodzice proszeni są o dzielenie się informacjami o problemach dzieci  w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 18.  Nauczyciele i Rodzice zobowiązani są przestrzegać powyższych ustaleń.
Scroll to Top
Skip to content