Menu
 • bip

 • Kodeks bezpiecznego pobytu

   KODEKS BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA

  W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DĄBROWIE,

  na podstawie wspólnych ustaleń nauczycieli i rodziców przedszkolaków.

   

  1. Zgromadzenie oświadczeń podpisanych przez Rodziców z wyszczególnieniem osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki.
  2. Jeżeli dziecko odbiera inny rodzic lub osoba niewymieniona w oświadczeniu, wówczas rodzic zobowiązany jest: przekazywać telefoniczną informację, a osoba odbierająca dziecko musi posiadać pisemną zgodę rodziców.
  3. Założenie zeszytu z wpisem nazwisk osób upoważnionych do odbioru dzieci.
  4. Rodzice i opiekunowie proszeni są o zamykanie furtki zabezpieczonej kodem.
  5. Każdy rodzic zobowiązany jest do wejścia razem z dzieckiem do szatni, a potem odprowadzenia dziecka do sali.
  6. Rodzice, z chwilą pojawienia się w placówce, powinni zgłaszać nauczycielce odbiór czy też ewentualny powrót dziecka do grupy.
  7. Dla dobra dziecka, do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, z przewlekłym katarem, zapaleniem spojówek itp.
  8. Do podawania leków i maści zobligowany jest lekarz lub pielęgniarka, czego nie mogą robić nauczycielki.
  9. Rodzice powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci, koniecznie podać listę alergenów –zwłaszcza pokarmowych.
  10. Po przebytej przez dziecko chorobie zakaźnej rodzice przedstawiają wychowawcy grupy zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest już zdrowe.
  11. W czasie krótkotrwałej nieobecności nauczyciela w sali, dzieci pozostają pod opieką pracownika obsługi.
  12. Dzieci z grupy najstarszej ( sala na dole) wychodzą do toalety w towarzystwie koleżanki-dziewczynki lub kolegi-chłopcy.
  13. W czasie pobytu na podwórku przedszkolnym, wyjścia do toalety odbywają się pod opieką pomocy wychowawcy z grupy „Krasnali”.
  14. Jeżeli na podwórku przebywa jedna grupa,oprócz nauczyciela towarzyszy jej pracownik obsługi.
  15. Dzieci nie mogą same  poruszać  się po terenie przedszkola.
  16. W czasie zajęć z religii i zajęć  z j. angielskiego w grupie oprócz  prowadzących zajęcia  nauczyciel jest pracownik obsługi. W przypadku,  gdy rodzice nie wrazili zgody na uczęszczanie dziecka w zajęciach religii, podczas tych zajęć dziecko wychodzi z nauczycielem do innej grupy.
  17. Nauczyciele zobowiązani są do udzielania rodzicom szczegółowych informacji na temat dzieci postępów wychowawczych i edukacyjnych oraz trudności i niepowodzeń.
  18. Rodzice proszeni są o dzielenie się informacjami o problemach dzieci w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
  19. Nauczyciele i Rodzice zobowiązani są przestrzegać powyższych ustaleń.
  20. W celu zapewnienia  bezpieczeństwa dzieciom  na budynku ( przy wejściu) zamontowany został  czujnik  smogu.