Menu
 • bip

 • Koncepcja Pracy Przedszkola

  Koncepcja pracy

  Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie

  Na lata 2014 – 2017

  Zatwierdzona

  uchwałą rady pedagogicznej Nr III – 2014/2015

  z dnia 15 września 2014 roku

  Opracował zespół w składzie:

  Agnieszka Sicińska

  Wiesława Mańkowska

  Marianna Krauze

   

  Załącznik do uchwały Nr III – 2014/2015

  Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie

  na lata 2014 – 2017

  PODSTAWA PRAWNA

  Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).
  Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2013, poz. 560).
  Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 r. Nr 4, poz. 17).
  Statut Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie.

  I. MISJA PRZEDSZKOLA

  1. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.

  Wspieramy jego aktywność i kreatywność. Pomagamy w pokonywaniu trudności i barier.

  2. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, zgodnie z sobą i środowiskiem.

  3. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.

  4. Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli.

  5. Stoimy na straży praw człowieka.

  6. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

  II. WIZJA PRZEDSZKOLA

  W działaniu wspiera nas przekonanie, iż realizacja stawianych założeń zapewni nam satysfakcję i zadowolenie, a Rodziców przekona, że ich pociechy będą umiały stawiać czoło rzeczywistości szkolnej.

  1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

  2. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania.  Angażuje do pracy na rzecz przedszkola. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają  ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, w której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

  3.Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Pracujemy nad wyposażeniem naszej placówki w nowy sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

  4. Dzięki promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny.

  5. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.

  III. MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

  Podczas realizacji procesu wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym zależy nam, aby nasz przedszkolak, osiągając gotowość szkolną był:

  1.      Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:

  1)   często zadaje pytania chcąc zaspokoić swą ciekawość;

  2)   przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania.

   2.  Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że:

  1)      dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd;

  2)      stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie  i rodzinie;

  3)       zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych  osób.

  3. Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:

  1)   szanuje własność swoja i cudzą;

  2)   nie kłamie.

   4.  Grzeczny, szanujący innych, co oznacza, że:

  1)   zna i rozumie obowiązujące normy kulturalnego zachowania;

  2)   nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi, ich odmienność.              

  W naszym przedszkolu Rodzice:

  1.      Uzyskują pomoc specjalistów.

  2.      Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

  3.      Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.

  4.      Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach  o pracy przedszkola.

  5.      Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

  6.      Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola i wspierają jego działalność.

                     W naszym przedszkolu nauczyciele:

  1.        Aktywnie realizują zadania określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.

  2.        Podejmują działania innowacyjne.

  3.        Są aktywni i twórczy

  4.        Współpracują z Rodzicami i środowiskiem lokalnym.

  5.        Doskonalą swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

  6.        Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

  IV. KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU.

  1.        Aby realizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawą formę jego aktywności czyli zabawę.

  2.         Metody i formy pracy stosowane w pracy pedagogicznej są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Do metod tych należą:

      1) metody czynne:

  a) metoda samodzielnych doświadczeń,

  b) metoda kierowania własna działalnością dziecka,

  c) metoda zadań stawianych dziecku,

  d) metoda ćwiczeń utrwalających;

      2) metody oglądowe:

          a) obserwacja i pokaz,

          b) osobisty przykład nauczyciela;

      3) metody słowne:

  a) rozmowy,

  b) opowiadania,

  c) zagadki,

  d) objaśnienia i instrukcje,

  e) metody żywego słowa.

  3.  Codzienną praktykę pedagogiczną nauczyciele wzbogacają o nowatorskie                                toki metodyczne:

  1) Metodę projektu edukacyjnego tworzoną przez nauczycieli;

  2) Metodę Dobrego Startu według Marty Bogdanowicz – system ćwiczeń stymulujących rozwój psychomotoryczny dziecka;
  3) Dziecięca matematyka  wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej -zabawy matematyczne mające na celu   zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki;

  4) aktywne słuchanie muzyki poważnej;

  5) elementy gimnastyki ekspresyjnej wg Rudolfa  Labana;

  6) Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji .

  7) Dzieciństwo bez próchnicy – udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym

   4. Praca edukacyjna oparta jest na PRZEDSZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW

      Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego przyjęty do realizacji w naszym    

      Przedszkolu na rok szkolny 2014/2015 i obejmuje:

  1)      ,,Razem w przedszkolu” – J.Andrzejewska i J.Wierucka  dla Grupy Krasnali;

  2)      ,,Ku dziecku” – B.Bilewicz- Kuźnia dla Grupy Średniaków;

  3)      ,,W kręgu zabawy” – J.Pytlarczyk dla Grupy Starszaków;

  4)      ,,W radości dzieci bożych” – Ks. Wojciech Kubiak dla dzieci 4 i 5-letnich

   w ramach nauki religii;

  5)      ,,Nowe wcale nie znaczy być obce” – program adaptacyjny  dla dzieci   nowoprzyjętych. Program mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola;

  6)      ,,Rodzice i przedszkole – wspólnie wspieramy rozwój dziecka” – program wychowawczy;

  7)      ,, Obcemu mówię NIE” – program profilaktyczny;

  8)      ,,Jestem małym artystą”- program rozwijający umiejętności plastyczne.

  V.TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

  Placówka nasza ma corocznie ustalany kalendarz imprez i wydarzeń, który obejmuje między innymi:

  ·      Pasowanie na przedszkolaka

  ·      Akcja Sprzątanie świata

  ·      Dzień Pluszowego Misia

  ·      Mikołajki

  ·      Spotkania Wigilijne

  ·      Przedstawienia Jasełkowe

  ·      Biesiada z Babcią i Dziadkiem

  ·      Bal karnawałowy

  ·      Dzień Rodziny

  ·      Dzień Dziecka – festyn

  ·      Spartakiady w ICDS

  ·      Konkursy wewnątrz przedszkolne, tematyczne (świąteczne, związane z porą roku, plenery malarskie…)

  ·      Udział w konkursach zewnętrznych muzycznych, plastycznych, teatralnych… organizowanych na terenie gminy i powiatu…)

  ·      Udział w akcji Cała Polska Biega

  ·      Udział w akcji Góra Grosza

  ·      Rozwijanie tradycji patriotycznych – zapalenie zniczy z okazji 1 i 11 listopada

  ·      Zabawy plenerowe organizowane na terenie gminy i przedszkola

  ·      Organizujemy wycieczki dalekie i bliskie

     VI. KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2014 – 2017

  1.    Edukacja regionalna, podczas której dziecko od najmłodszych lat poznaje najbliższe środowisko, tradycje regionalne, zwyczaje i obrzędy, historię regionu w powiązania z tradycjami własnej rodziny.

  2.    Edukacja zdrowotna i sprawność fizyczna sukcesem dzieci w przedszkolu – rozwijanie wiary we własne siły, stwarzanie warunków osiągania sukcesu, samodzielnego działania.

  3.    Aktywne poznawanie świata, jako element kształtowania świadomego i przyjaznego odnoszenia się dzieci do natury.

  VII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ NA KOLEJNE LATA.                

   Rok szkolny 2014/2015

  1.EDUKACJA REGIONALNA 

  1) Łomianki jedno z miast Polski

  a)         ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez   kształtowanie tożsamości lokalnej,

  b)         rozwijanie wiedzy i zainteresowań kulturą własnego miasta,

  c)         rozwijanie i wzmacnianie aktywności dziecka w środowisku lokalnym, rodzinnym

  d)        wdrażanie dziecka do twórczego obcowania z kulturą miasta, regionu.

  2.EDUKACJA ZDROWOTNA

  1)        rozwijanie różnych form ruchu na świeżym powietrzu;

  2)         systematyczne stosowanie zestawu zabaw ruchowych;

  3)         zorganizowanie w przedszkolu olimpiady sprawnościowej;

  4)        udział dzieci w zawodach sportowych – Cała Polska Biega, Liga Przedszkolaka w   ICDS w Łomiankach;

  5)        prowadzenie gimnastyki ekspresyjnej z wykorzystaniem metody R. Labana.

      Rok szkolny 2015/2016

  1.EDUKACJA REGIONALNA

  1) rozbudzenie zamiłowania do rodzimej przyrody poprzez:

  a)         wycieczki do różnych środowisk przyrodniczych,

  b)        spotkanie z leśniczym,

  c)          tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem materiału   przyrodniczego,

  d)         prowadzenie rozmów z wykorzystaniem opowiadań, historyjek na temat jak należy dbać o środowisko przyrodnicze,

  e)          udział dzieci w akcji ,,Sprzątanie Świata”.

     2. AKTYWNE POZNAWANIE ŚWIATA

         1) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka:

  a)     zabawy konstrukcyjne – budowanie, składanie całości z elementów z  wykorzystaniem różnorodnego materiału,

  b)    zabawy tematyczne (naśladowcze) – na określony temat zaczerpnięty z różnych sytuacji, zdarzeń, faktów z życia zauważonych przez dzieci i odtworzonych w formie zabawy,

  c)     zabawy dydaktyczne – organizowane i kierowane przez dorosłych, dające dziecku okazję do uporządkowania swoich wiadomości, operowania nimi, rozumienia i dociekania,

  d)   zabawy ruchowe – stanowiące  fizyczny bodziec do rozwoju motorycznego – zabawa swobodna i zorganizowana.

  Rok szkolny 2016/2017

  1.    EDUKACJA REGIONALNA

      1) kultywowanie tradycji i zwyczajów :

  a)     przedstawienie i przybliżenie istniejących tradycji naszego regionu,

  b)    wykorzystanie poznanych treści w działaniach plastycznych dzieci,

  c)     tradycja jako sposób integracji z Rodzicami,

  d)    tradycje i zwyczaje jako tematy przewodnie uroczystości przedszkolnych.

  2.    AKTYWNE POZNAWANIE ŚWIATA

  1)         twórczość dzieci jako zdolność do wszelkiego rodzaju wytworów lub pomysłów;

  2)        uwrażliwienie dzieci na piękno natury i dzieł sztuki;

  3)         wzbogacanie przeżyć estetycznych w kontakcie z naturą i wytworami   człowieka;

  4)        rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki;

  5)         kształtowanie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi;

  6)        dostarczanie dzieciom wiadomości o sztuce.

  3.EDUKACJA ZDROWOTNA

  1)        promowanie zdrowego stylu życia w przedszkolu i domu;

  2)        dbanie o higienę osobistą;

  3)        profilaktyka chorób;

  4)        pierwsza pomoc przedmedyczna.

  VIII. DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ

  1. Wszyscy pracownicy przedszkola zapoznają się z Koncepcji Pracy Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie.

  2. Zmiany w tekście nanoszone będą przez zespół ds. aktualizacji i modyfikacji Koncepcji

  3. Co najmniej dwa razy w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnej modyfikacji i aktualizacji treści Koncepcji … przez całe środowisko przedszkolne .

  4. Rodzice aktywnie uczestniczą w wprowadzaniu zmian, zapoznają się z pełną Koncepcją …,  na zebraniach, nauczyciele pozyskują informację o akceptacji Koncepcji…