Menu
 • bip

 • Regulamin

  REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DĄBROWIE

  1. Przedszkole nasze czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach : od godziny 7:00 do godziny 17:00

  2. Aby dzieci mogły zjeść razem śniadanie, prosimy o przyprowadzanie ich do godz. 08:30

  3. Jeżeli dziecko w danym dniu będzie nieobecne, prosimy o informację lub telefon, aby nie uwzględniać dziecka na liście żywieniowej.

  4. Organizację pracy w ciągu dnia określają rytm dnia dla poszczególnych grup z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy.

  5. Dla dobra dziecka i dzieci przebywających w grupie, do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, z przewlekłym katarem, itp.

  6. Rodzice powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci, koniecznie podać listę alergenów – zwłaszcza pokarmowych.

  7. Po przebytej przez dziecko chorobie zakaźnej, rodzice przedstawiają wychowawcy grupy zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest już zdrowe.

  8. Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, by dzieci odbierane były przez rodziców lub osoby wymienione na początku roku w specjalnych oświadczeniach.

  9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

  10. Jeżeli dziecko nie jest odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić  o tym telefonicznie rodziców  lub prawnych opiekunów.

  11. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola.

  12. Każdy rodzic zobowiązany jest do wejścia razem z dzieckiem do szatni, a potem do odprowadzenia dziecka do sali.

  13. Nauczyciel przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodzica bez opieki na terenie przedszkola lub przed furtką.

  14. Rodzice i prawni opiekunowie zobowiązani są do każdorazowego zamykania furtki wejściowej , zabezpieczonej kodem.

  15. Życzenie r odziców dotyczące odbierania dzieci przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

  16. Nauczyciele zobowiązani są do udzielania rodzicom oraz prawnym opiekunom szczegółowych informacji , na temat postępów wychowawczych  i edukacyjnych dzieci oraz o ich wszelkich trudnościach i niepowodzeniach.

  17. Rodzice proszeni są o dzielenie się informacjami o problemach dzieci w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

  18.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania powyższych ustaleń