Regulamin

REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DĄBROWIE

1. Przedszkole nasze czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach : od godziny 7:00 do godziny 17:00

2. Aby dzieci mogły zjeść razem śniadanie, prosimy o przyprowadzanie ich do godz. 08:20

3. Jeżeli dziecko w danym dniu będzie nieobecne, prosimy o informację lub telefon na numer podany w umowie żywieniowej, aby nie uwzględniać dziecka na liście żywieniowej.

4. Organizację pracy w ciągu dnia określają rytm dnia dla poszczególnych grup z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy.

5. Dla dobra dziecka i dzieci przebywających w grupie, do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, z przewlekłym katarem, itp.

6. Rodzice powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci, koniecznie podać listę alergenów – zwłaszcza pokarmowych.

7. Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, by dzieci odbierane były przez rodziców lub osoby wymienione na początku roku w specjalnych oświadczeniach.

8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby odbierającej będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

19. Jeżeli dziecko nie jest odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić  o tym telefonicznie rodziców  lub prawnych opiekunów.

10. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola.

11. Każdy rodzic zobowiązany jest do wejścia razem z dzieckiem do szatni, a potem do odprowadzenia dziecka do sali lub oddanie dziecka pracownikowi obsługi danej grupy.

12. Nauczyciel przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodzica bez opieki na terenie przedszkola lub przed furtką.

13. Rodzice i prawni opiekunowie zobowiązani są do każdorazowego zamykania furtki wejściowej .

14. Życzenie rodziców dotyczące odbierania dzieci przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

15. Nauczyciele zobowiązani są do udzielania rodzicom oraz prawnym opiekunom szczegółowych informacji , na temat postępów wychowawczych  i edukacyjnych dzieci oraz o ich wszelkich trudnościach i niepowodzeniach.

16. Rodzice proszeni są o dzielenie się informacjami o problemach dzieci w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

17.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania powyższych ustaleń

Scroll to Top
Skip to content