Menu
 • bip

 • Rekrutacja

  www.przedszkoledabrowa.edulomianki.pl

   

  UWAGA!!!

  OD DNIA 1 MARCA  NALEŻY POBRAĆ U WYCHOWAWCZYŃ W GRUPIE DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO…. DLA  DZIECI, KTÓRE JUŻ UCZĘSZCZAJĄ DO NASZEGO PRZEDSZKOLA I CHCĄ KONTYNUOWAĆ EDUKACJĘ U NAS.

  UWAGA!!!!

  OD DNIA 8 MARCA 2019 DO 22 MARCA 2019 SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

   

   

  Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki
  na rok szkolny 2019/2020

  Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

  Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
  z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

  Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

  Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2015 r.) oraz
  dzieci trzyletnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego we wniosku, Burmistrz Łomianek, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

  Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

  Wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

  W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Łomianki:

  • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2016-2013),

         oraz

  • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
   • dzieci 3-4-5 letnie biorą udział w rekrutacji do przedszkoli:
    1. Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1
    2. Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51
    3. Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 65
    4. Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8;
   • dzieci 6 letnie (urodzone w 2013 roku) biorą udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
    1. w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73
    2. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach przy
     Partyzantów 31
    3. w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6
    4. w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435
    5. w Szkole Podstawowej w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35.

  Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie ma rejonizacji, jednak wskazane jest, żeby składać wniosek do szkoły jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, w związku z tym, że nie wszystkie dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka będą przyjęte do klasy I tej szkoły (ze względu na ograniczoną ilość miejsc w oddziałach). Jedynie dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.   

  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych czynne będą 5 godzin (nie jest wykluczona praca oddziałów przedszkolnych na drugą zmianę).

  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Łomianki mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
  • Postępowania rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, do której prowadzony jest nabór.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych przez Burmistrza Łomianek w Zarządzeniu nr RKA.0050.23.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

  Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rodzice składają wnioski – od 8 do 22 marca 2019 r.

  W załącznikach do ww. zarządzenia Burmistrza określone zostały szczegółowe terminy postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających.

  Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

  Kontynuacja edukacji przedszkolnej

  Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 1 do 7 marca 2019 r.

  Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

  Jeżeli liczba kandydatów chętnych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równa liczbie miejsc jakimi dysponuje placówka, komisja rekrutacyjna przyjmuje wszystkich kandydatów i na tym kończy się proces rekrutacji.  

  I etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych:

  W przypadku liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, większej niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (określone w ustawie Prawo oświatowe):

  1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),

  2) niepełnosprawność kandydata,

  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Wszystkie kryteria mają jednakową wartość – 100 punktów.

  II etap postępowania rekrutacyjnego:

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr V/35/2019 Rady Miejskiej
  w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
  (tzw. „kryteria samorządowe”).

  W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2019/2020 do samorządowych przedszkoli stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 1.

  Tabela 1. Kryteria rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

  l.p.

  kryterium

  liczba punktów

  dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

  1

  Dziecko z rodziny objętej:

  1)      wsparciem asystenta rodziny

   lub

  2)      nadzorem kuratorskim

  50

  1) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o korzystaniu
  z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej z działu: Wsparcia Dziecka i Rodziny,

  2) Kopia orzeczenia Sądu Rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora

  2

  Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

  Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

  10

  Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna

  3

  Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

  15

  Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)

  4

  Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

  10

  Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)

  5

  Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w danym roku szkolnym edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu

  5

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym

   

  W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2019/2020 do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 2.

   

  Tabela 2. Kryteria naboru do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

  l.p.

  kryterium

  liczba punktów

  dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

  1

  Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, w której będzie spełniać obowiązek szkolny

  50

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o adresie szkoły rejonowej zgodnej z miejscem zamieszkania, w której dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego w kolejnym roku szkolnym

  2

  Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

  Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

  10

  Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna

  3

  Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

  15

  Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)

  4

  Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

  10

  Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)

  5

  Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w danym roku szkolnym edukację w tej samej szkole

  5

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym

  Terminy postępowania rekrutacyjnego

  1) składanie wniosków wraz z załącznikami – od 8 do 22 marca 2019 r.

  2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 26 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00

  Kandydat zostanie zakwalifikowany do postępowania rekrutacyjnego, jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, tzn. złoży właściwy wniosek, prawidłowo wypełniony
  z wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

  3)  złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego
  w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – w postaci pisemnego oświadczenia rodzica – do 10 maja 2019 r.

  W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane.

  4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 17 maja 2019 r. o godz. 14.00.

  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola/szkoły. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych
  w Zarządzeniu Burmistrza Nr RKA.0050.23.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

   

  Wniosek podpisuje oboje rodziców/prawnych opiekunów. Do wniosku dołącza się określone w uchwale Rady Miejskiej w Łomiankach oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe). 

  Wnioski należy składać w przedszkolu/szkole, do której prowadzona jest rekrutacja.