Menu
 • bip

 • Rekrutacja 2020/2021- listy…

  Informacja dla rodziców nieprzyjętych przedszkolaków:

  https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/9051,Rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-zak.html

   

  Szanowni Rodzice

  w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty… zgodnie z zapisem § 11b Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie publikuje wyniki postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

  Poniżej linki zawierające listy dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych do naszego przedszkola:

  Lista przyjętych 2020-2021

  Lista nieprzyjętych 2020-2021

   

   

   

   

   

   

   

  Trwa rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

  Przypominamy rodzicom/opiekunom prawnym, którzy złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonej przez Gminę Łomianki, że zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą podane do publicznej wiadomości dnia 27 kwietnia br. o godz. 14.00.

  Listy będą dostępne w systemie elektronicznej rekrutacji oraz na stronach internetowych przedszkoli i szkół podstawowych, w których utworzono oddziały przedszkolne.

  Rodzice/opiekunowie prawni w terminie od 27 kwietnia do 8 maja br. zobowiązani są do potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

  Potwierdzenia należy dokonać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie (skan lub zdjęcie) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail przedszkola / szkoły podstawowej, w której utworzono oddział przedszkolny.

  Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2020 r. o godz. 14.00.

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

   

  REKRUTACJA

  Szanowni Państwo
  W związku z czasowym zamknięciem szkół i przedszkoli prosimy o zapoznanie się z aktualną procedurą składania dokumentów podczas rekrutacji:

  1. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Dokumenty związane z rekrutacją elektroniczną (wygenerowany wniosek + załączniki) prosimy przesyłać e-mailem (skan lub zdjęcie) na adres placówki pierwszego wyboru.

  dane kontaktowe: e-mail: referent.przedszkoledabrowa@edulomianki.pl

  W przypadku problemów z przesłaniem dokumentów,
  prosimy o kontakt telefoniczny 22-751-24-70 (w dni powszednie, w godz. 8.00 – 13.00) bezpośrednio z placówką pierwszego wyboru w celu ustalenia dalszego postępowania

   

  Szanowni Rodzice !!!

  Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony: www.gminalomianki.przedszkola.vnabor.pl

  na której 10 marca zostaną opublikowane informacje o elektronicznym procesie rekrutacji.

  Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki
  na rok szkolny 2020/2021

  Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

  Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
  z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

  Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

  Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz
  dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego we wniosku, Burmistrz Łomianek, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

  Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

  1. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 10 marca 2020 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

  Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego określono w harmonogramie.

  1. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, przy czym:
  • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu elektronicznego,
  • data i godzina wydrukowania wniosku,
  • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
  • data i godzina zatwierdzenia wniosku

  nie mają wpływu na kolejność przyjęć dziecka.

   

  1. Informacje ogólne:

  W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Łomianki:

  – dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2017-2014),

    oraz

    – dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

   

   1) dzieci 3-4-5 letnie biorą udział w rekrutacji do przedszkoli:

  1. Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1,
  2. Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51,
  3. Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 65,
  4. Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8;

  2) dzieci 6 letnie (urodzone w 2014 roku) biorą udział w rekrutacji do oddziałów
        przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  1. a) w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73,
  2. b) w Szkole Podstawowej nr   2  z   Oddziałami  Dwujęzycznymi  w  Łomiankach   przy
  3. Partyzantów 31,
  4. c) w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6,
  5. d) w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435,
  6. e) w Szkole Podstawowej w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35.

   

  3) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Łomianki mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

  4) Dzieci urodzone w 2018 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

  5) Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

  6) Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

  7) Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie ma rejonizacji, jednak wskazane jest, żeby składać wniosek do szkoły jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka, w związku z tym, że nie wszystkie dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka będą przyjęte do klasy I tej szkoły (ze względu na ograniczoną ilość miejsc w oddziałach).

  Dziecko, które w roku szkolnym 2020/2021 będzie realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, nie będzie przyjęte do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. A postępowanie rekrutacyjne do klasy I dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły będzie przeprowadzone, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnym miejscami.

   

  Jedynie dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.   

  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych czynne będą 5 godzin (nie jest wykluczona praca oddziałów przedszkolnych na drugą zmianę).

  8) Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych przez Burmistrza Łomianek w Zarządzeniu nr WAO.0050.24.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

   

  1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej:

  Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 3 do 9 marca 2020 r.

  Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w wyżej określonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

  1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:

  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

  Wniosek można złożyć maksymalnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
  w szkole podstawowej.

  1)We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

  2) Rodzice/prawni opiekunowie:

  – wypełniają w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie dziecka,

  – drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole

     pierwszego wyboru.

  lub

  – pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,

  – wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego
      wyboru,

        – informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor
      przedszkola/szkoły.

  3) Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

   

  4) Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

  5) Przy składaniu wniosku sprawdzana jest zgodność informacji zawartych w papierowym wniosku z danymi wprowadzonymi przez rodziców do systemu elektronicznego.

   

  6) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

   

  7) Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

  1. a) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  – żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

  – zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

  1. b) W tym celu Burmistrz:

  – korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

  – może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,

  – może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.)

   

  O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

   

  W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

   

  8) Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

   

  W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe:

   

  • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Wszystkie kryteria mają jednakową wartość – 100 punktów.

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale
  Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
  (tzw. „kryteria samorządowe”).

  W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2020/2021 do samorządowych przedszkoli stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 1.

  Tabela 1. Kryteria rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

   

  l.p.

  kryterium

  liczba punktów

  dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

  1

  Dziecko z rodziny objętej:

  1)      wsparciem asystenta rodziny

   lub

  2)      nadzorem kuratorskim

  50

  1) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o korzystaniu
  z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej z działu: Wsparcia Dziecka i Rodziny,

  2) Kopia orzeczenia Sądu Rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora

  2

  Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

  Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

  10

  Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna

  3

  Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

  15

  Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)

  4

  Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

  10

  Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)

  5

  Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w danym roku szkolnym edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu

  5

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym

   

  W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2020/2021 do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 2.

   

  Tabela 2. Kryteria naboru do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

  l.p.

  kryterium

  liczba punktów

  dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

  1

  Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, w której będzie spełniać obowiązek szkolny

  50

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o adresie szkoły rejonowej zgodnej z miejscem zamieszkania, w której dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego w kolejnym roku szkolnym

  2

  Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

  Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

  10

  Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna

  3

  Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

  15

  Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)

  4

  Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

  10

  Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)

  5

  Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w danym roku szkolnym edukację w tej samej szkole

  5

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym

   

   

  9) Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:  

  – pisemnie – w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

   

  10) Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje
  do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

   

  11) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

  – wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia     dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

  – wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

  Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

   

  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych
  w Zarządzeniu nr WAO.0050.24.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

   

  HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI

  I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

   

  l.p.

  Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

  Data rozpoczęcia

  Data zakończenia

  1.

  Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

  03.03.2020

  godz.8.00

  09.03.2020

  godz.15.00

  2.

  Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych

  10 marca 2020

  godz. 13.00

  3.

  Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców/opiekunów prawnych

  10.03.2020

  godz.13.00

  26.03.2020

  godz.20.00

  4.

  Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  10.03.2020

  godz.13.00

  27.03.2020

  godz.15.00

  5.

  Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  10.03.2020

   

  30.03.2020

  godz.15.00

  6.

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i  niezakwalifikowanych

  27.04.2020 godz. 14.00

  7.

  Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane, w postaci pisemnego oświadczenia

  27.04.2020

  godz.14.00

  08.05.2020

  godz.15.00

  8.

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  15.05.2020 godz. 14.00

  Procedura odwoławcza

  od 15 maja 2020

  9.

  Składanie wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  10.

  Przygotowanie przez komisję rekrutacyjną i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

  w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

  11.

  Złożenie do dyrektora przedszkola/szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

  w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

  12.

  Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

  w terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

   

  Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych

  13.

  Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

  18 czerwca godz. 14.00

  14.

  Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców/opiekunów prawnych

  18.06.2020

  godz.14.00

  22.06.2020

  godz.20.00

  15.

  Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  18.06.2020

  godz.14.00

  23.06.2020

  godz.15.00

  16.

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i  niezakwalifikowanych

  25.06.2020 godz.14.00

  17.

  Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane, w postaci pisemnego oświadczenia

  25.06.2020

  godz.14.00

  29.06.2020

  godz.15.00

  18.

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

  30.06.2020 godz. 14.00

  Procedura odwoławcza

  od 01 lipca 2020

             

   

   

   

   •