Menu
 • bip

 • Statut Przedszkola

  STATUT
  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DĄBROWIE
  Grudzień 2017 r.
  str. 2
  STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DĄBROWIE
  SPIS TREŚCI:
  Rozdział I – Postanowienia Ogólne ………………………………………………….…..…… 2
  Rozdział II – Cele i zadania przedszkola …………………………………………….…..…… 2
  Rozdział III – Sposób realizacji zadań przedszkola ……………………………………..……. 4
  Rozdział IV – Bezpieczeństwo ……………………………………………………………… 10
  Rozdział V – Współdziałanie z rodzicami ………………………………………….…………13
  Rozdział VI – Organy przedszkola ……………………………………………………….….. 14
  Rozdział VII – Organizacja przedszkola ………………………………………………………19
  Rozdział VIII – Zasady odpłatności……………….…………………..…………….……… 21
  Rozdział IX – Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola ……………..…………….……. 22
  Rozdział X – Wychowankowie przedszkola ………………………………….….…………. 27
  Rozdział XI – Postanowienia końcowe ………………………….……….…….………..…. 30
  str. 3
  ROZDZIAŁ I
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1.
  1. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą
  jako jednostka budżetowa.
  2. Przedszkole nie posiada numeru porządkowego, ani nadanego imienia, w nazwie umieszczono
  określenie ,,w Dąbrowie”.
  3. Imię nadaje organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady
  rodziców.
  4. Imię może być zmienione lub uchylone na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady
  rodziców.
  5. Procedurę nadania imienia i jego uchylenia lub zmiany określają odrębne przepisy.
  6. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie.
  7. Siedziba Przedszkola znajduje się w przy ulicy Kolejowej 51 w Łomiankach.
  8. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.
  9. Organem prowadzącym jest Miasto Łomianki, reprezentowane przez Burmistrza Łomianek z
  siedzibą w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115
  10. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty
  11. Przedszkole używa pieczęci prostokątnej, w brzmieniu:
  Przedszkole Samorządowe
  w Dąbrowie
  ul. Kolejowa 51 05-092 Łomianki,
  tel. 22 751-24-70
  NIP 118-12-62-619
  § 2. Podstawy prawne
  1.Przedszkole działa na podstawie:
  2.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) i
  przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli
  publicznych.
  3.Niniejszego statutu;
  ROZDZIAŁ II
  CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
  § 3. Cele i zadania
  1.Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w
  procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia
  dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie
  edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania
  wychowawcze wobec rodziców.
  2.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych
  na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania
  przedszkolnego.
  str. 4
  3.Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości
  narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad
  bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
  4.Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy
  nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologicznopedagogicznej,
  oraz zapewniać opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci z
  orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  5.Najważniejsze cele i zadania:
  1)wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
  sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i
  poznawczym obszarze jego rozwoju;
  2)tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i
  odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
  3)wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i
  umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
  4)zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
  doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji;
  5)wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do
  poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
  6)wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
  tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
  7)tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
  samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
  bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
  8)przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o
  zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
  pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
  adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
  9)tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
  estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,
  ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
  10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
  otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających
  poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,
  adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
  str. 5
  11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
  elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i
  podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
  12) współdziałanie z rodzicami , różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
  uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
  umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
  13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
  przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w
  przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
  wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
  14)systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców , realizowanych treści
  wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu
  dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
  15)systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
  osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
  16) podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci;
  17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
  językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;
  18) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do
  zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą
  przedszkolną;
  19) zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia dzieciom z orzeczeniem o potrzebie
  kształcenia specjalnego.
  ROZDZIAŁ III
  SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA
  § 4. Sposób realizacji podstawy programowej
  1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie
  programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową
  wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej
  realizacji.
  2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem
  nauczycieli lub program innego autora (autorów).
  3. Dyrektor ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu
  do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. Czynność tę może dyrektor
  przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu zespół nauczycieli mianowanych lub
  dyplomowanych lub może skorzystać z opinii wystawionej przez doradcę metodycznego.
  str. 6
  4. Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
  5. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
  6. Programy dopuszczone w przedszkolu stanową zestaw programów wychowania
  przedszkolnego.
  7. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z
  uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.
  8.Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą sytuację i
  moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane.
  Podstawową forma aktywności jest zabawa.
  9. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne
  metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb i
  możliwości dzieci.
  10. Ponadto, w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania
  odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, a w
  przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – ze szczególnym
  uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu.
  11. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka,
  zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz
  opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają
  rozpocząć naukę w szkole.
  12. Informację o gotowości do nauki w szkole przekazuje się rodzicom w formie pisemnej do
  30 kwietnia.
  § 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej.
  2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na
  rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
  dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i
  czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu
  wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i
  pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
  3. Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać w
  szczególności:
  1) z niepełnosprawności;
  2) z zaburzeń zachowania i emocji;
  3) ze szczególnych uzdolnień;
  4) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  5) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
  6) z choroby przewlekłej;
  7) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  8) z niepowodzeń edukacyjnych;
  9) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
  10) sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
  11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
  12) środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  str. 7
  4. Nauczyciele przedszkola mają obowiązek:
  1)rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
  psychofizycznych dzieci;
  2)określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
  3)rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w
  tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich
  uczestnictwo w życiu przedszkola;
  4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu
  podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
  5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności
  w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
  funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań
  podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań.
  5. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest:
  1)rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
  2)wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji.
  3)w ostatnim roku pobytu w przedszkolu nauczyciele dokonują analizy i oceny gotowości szkolnej
  na podstawie przeprowadzonych obserwacji.
  6.Jeżeli w toku tych czynności ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
  możliwości psychofizyczne ustalą, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną,
  udzielają natychmiast tej pomocy w toku bieżącej pracy i informują o tym
  dyrektora przedszkola.
  7. Dyrektor we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc psychologicznopedagogiczną
  w ramach bieżącej pracy z dzieckiem oraz jako zintegrowane działania
  nauczycieli i specjalistów, a także w następujących formach:
  1) zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych
  2) zajęcia specjalistyczne:
  a) korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi,
  w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  b) logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności
  językowych;
  c) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – dla dzieci
  przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym;
  d) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami i
  odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu
  oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola,
  e) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
  przedszkolnego – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu
  na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie
  mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z
  oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu
  nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii
  poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  3) porady i konsultacje.
  str. 8
  8. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola w ramach
  środków przyznanych przez organ prowadzący przedszkole.
  9. Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, który będzie wykonywał zadania w zakresie pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej.
  10. Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski
  dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
  11. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej
  w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu
  dyrektor, za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie
  diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.
  12. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z
  zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i
  przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej.
  13. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o objęciu ich dzieci formami pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej, w tym wskazuje formę, wymiar godzin i okres udzielania tej
  pomocy.
  14. Udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej dotyczy także przypadków, gdy dziecko
  posiada opinię poradni lub orzeczenie o indywidualnym obowiązkowym rocznym
  przygotowaniu przedszkolnym wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z tym,
  że podczas planowania sposobu udzielania pomocy uwzględnia się zalecenia zawarte w
  orzeczeniu lub opinii.
  15. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz
  nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na
  wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
  dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania
  efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
  rodziców i nauczycieli obejmują:
  1) porady
  2) konsultacje
  3) warsztaty
  4) szkolenia
  16. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i
  nieodpłatne.
  17. Pomoc może być udzielana z inicjatywy:
  1) dziecka;
  2) rodziców dziecka;
  3) dyrektora przedszkola;
  4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
  5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;
  6) poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  7) pomocy nauczyciela;
  8) pracownika socjalnego;
  9) asystenta rodziny;
  10) kuratora sądowego;
  11) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i
  młodzieży.
  str. 9
  18. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest dokumentowana w odrębnych dziennikach.
  Zasady prowadzenia dzienników pomocy psychologiczno-pedagogicznej są określone w
  odrębnych przepisach.
  § 6 Opieka i kształcenie dzieci niepełnosprawnych
  1. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
  specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Przedszkole zapewnia:
  1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze
  względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
  psychofizyczne dzieci;
  3) zajęcia specjalistyczne;
  4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i
  edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia
  rewalidacyjne;
  5) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
  6) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
  3. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor
  powołuje zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z
  dzieckiem.
  4. Zadaniem zespołu jest koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny
  program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na podstawie zaleceń
  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej oceny
  funkcjonowania dziecka.
  5. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania
  przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
  psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego
  indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
  6. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
  psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub
  wynikających z wielospecjalistycznej oceny, w programie może być wskazana potrzeba
  realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w
  grupie liczącej do 5 dzieci.
  7. Zespół dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i w
  miarę potrzeb modyfikuje program.
  8. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
  względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone,
  przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje
  w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci
  niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela, w zależności od zaleceń poradni
  psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej niepełnosprawności, za zgodą
  organu prowadzącego, w przedszkolu można zatrudniać dodatkowo ww. osoby w celu
  współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych.
  9. Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w
  programie, które będzie realizował nauczyciel – pedagog specjalny wspólnie z
  str. 10
  nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla specjalistów i pomocy
  nauczyciela.
  10. Rodzice mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują kopie wielospecjalistycznej
  oceny funkcjonowania dziecka oraz programu.
  11. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane wg odrębnych
  przepisów.
  § 7. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
  1. Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i
  religijnej poprzez
  1) zajęcia w języku polskim;
  2) realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju;
  3) prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których
  rodzice wyrażają takie życzenie w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi
  być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
  2. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność
  przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i
  procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców.
  3. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach
  uniwersalnych.
  § 8. Organizacja zajęć dodatkowych
  1. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe.
  2. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym
  przedszkole.
  3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych
  dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
  4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola.
  5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta
  ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od
  nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.
  6. Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za zajęcia dodatkowe, poza opłatą stałą.
  § 9. Warunki lokalowe, baza
  1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania
  z:
  1) sal przedszkolnych – miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowania i
  kształcenia;
  2) pomieszczeń sanitarno-higienicznych; szatni;
  3) gabinetu terapeutycznego.
  2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego – miejsce aktywności
  ruchowej i obserwacji przyrodniczych;
  3. Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków –
  bezpieczne i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjętych programów.
  4. Przedszkole umożliwia korzystanie z posiłków.
  str. 11
  ROZDZIAŁ IV
  BEZPIECZEŃSTWO
  § 10. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi.
  1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do
  wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem
  istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz
  w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – pod względem fizycznym jak i
  psychicznym,
  3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,
  2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki
  i wypoczynku a w szczególności:
  1) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz
  powierzchnię użytkową,
  2) wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty i
  certyfikaty,
  3) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
  4) w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania
  pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.
  3. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia
  uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię.
  4. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w
  danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym,
  a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
  5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
  6. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi doraźnie woźna
  oddziałowa.
  7. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15
  dzieci.
  8. Każde wyjście poza teren przedszkola odnotowuje się w zeszycie wyjść wraz z podpisem
  nauczyciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, dodatkowo wypełniając kartę wycieczki.
  9. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim
  urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel
  obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca
  zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.
  § 11. Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki
  1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców.
  2. W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia
  ratunkowego.
  3. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz
  pierwszej pomocy przedmedycznej.
  4. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą
  str. 12
  pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.
  5. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
  1) rodziców poszkodowanego dziecka,
  2) organ prowadzący przedszkole,
  3) pracownika służby bhp,
  6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora
  i kuratora oświaty.
  7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora
  sanitarnego.
  8. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego
  pracownik przedszkola.
  9. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi
  postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
  10. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą
  rodziców.
  11. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajko
  terapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze,
  sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z
  nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami
  chemicznymi i in.
  12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi
  podmiotami np. z policją, strażą miejską itp.
  § 12. Wycieczki
  1. Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących
  przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb,
  możliwości i zainteresowań dzieci.
  2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie
  rejestracyjnym pojazdu.
  3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców. Wyjątkiem są krótkie, piesze
  wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego np. do
  parku, na pocztę, itp.
  4. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko
  kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor
  przedszkola.
  5. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych
  przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa
  i turystyki. Kierownikiem wycieczki może być także inna, wyznaczona przez dyrektora
  przedszkola, osoba pełnoletnia, która:
  1) ukończyła kurs kierowników wycieczek,
  2) jest instruktorem harcerskim,
  3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki
  kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
  6. Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników z
  str. 13
  zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i ekwipunek,
  czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki. Przedszkole może posiadać dodatkową,
  zgodną ze statutem procedurę w zakresie organizacji wycieczek poza siedzibę przedszkola.
  7. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi
  zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.
  § 13 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
  1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące
  zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
  2. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub inne osoby przez nich
  upoważnione;
  3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod
  opiekę nauczyciela;
  4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
  5. Rodzice mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do przyprowadzania i
  odbierania ich dziecka z przedszkola – przedkładając upoważnienie nauczycielom
  prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby
  upoważnionej, serię i numer dowodu osobistego;
  6. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto odbiera dziecko z przedszkola lub za
  pośrednictwem innego pracownika przedszkola;
  7. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z
  przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
  8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w
  przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona
  zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu
  lub środków odurzających);
  9. O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora
  przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich
  czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami ;
  10. Odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica. W tej sytuacji
  nauczyciel, próbuje kontaktować się z drugim rodzicem w celu odebrania dziecka oraz
  powiadamia o tym fakcie dyrektora;
  11. Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego
  nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i dyrektora
  podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów
  instrukcji.
  12. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych lub z widocznymi objawami choroby
  (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące) – nie mogą one przebywać w grupie z
  dziećmi zdrowymi.
  13. Do przedszkola nie przyjmuje się dziecka zakaźnie chorego.
  14. W przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu nauczyciel niezwłocznie
  powiadamia o tym rodziców, których obowiązkiem jest odebranie dziecka z przedszkola w
  celu zapewnienia mu opieki medycznej.
  15. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe telefoniczne wezwanie rodziców, jeśli
  zaobserwuje u dziecka widoczne symptomy choroby, np.:
  1) podwyższoną temperaturę,
  2) zmiany na skórze (wysypka, zmiany ropne, znaczne zaczerwienienia),
  str. 14
  3) ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja
  ropna, która wycieka lub zasycha w oku),
  4) wyraźne zmiany w zachowaniu dziecka – symptomy zmęczenia, poirytowania, płacz
  częstszy niż zwykle,
  5) problemy z oddychaniem, spowodowane katarem, bólem gardła, kaszlem;
  6) biegunkę, wymioty,
  7) symptomy choroby zakaźnej.
  16. Obowiązkiem rodzica jest zgłaszanie wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielanie
  wyczerpujących informacji na ten temat.
  17. Zobowiązuje się rodziców o zgłaszanie nauczycielom grup wszystkich przypadków
  zachorowań dzieci na choroby zakaźne.
  ROZDZIAŁ V
  WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI
  § 14. Formy współpracy przedszkola z rodzicami
  1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
  oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
  2. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami:
  1) zebrania grupowe – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb;
  2) dzień informacji – konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem;
  3) dyżur dyrektora – rozmowy i konsultacje z dyrektorem – raz w tygodniu, dokładny termin
  jest podawany rodzicom na pierwszym zebraniu;
  4) zajęcia otwarte i warsztaty dla rodziców – przynajmniej raz w roku;
  5) formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców takie jak warsztaty,
  szkolenia, porady, konsultacje z wychowawcami i specjalistami;
  6) uroczystości i spotkania okolicznościowe –zgodnie z kalendarzem imprez.
  § 15. Prawa rodziców
  1. Rodzice mają prawo do:
  1) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego
  realizacji;
  2) planowych systematycznych spotkań z nauczycielami danej grup;
  3) uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego
  rozwoju;
  4) uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka;
  5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy
  przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej;
  6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i
  nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców
  oraz podczas ewaluacji zewnętrznej;
  7) korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami;
  8) włączania się w organizację życia przedszkolnego;
  9) życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej
  treści itp.
  str. 15
  § 16. Obowiązki rodziców
  1. Rodzice mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego
  dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach.
  2. Przedszkole oczekuje od rodziców:
  1) bieżącej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
  2) terminowego regulowania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
  3) przestrzegania ustaleń organizacyjnych w przedszkolu;
  4) aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola;
  5) kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.
  ROZDZIAŁ VI
  ORGANY PRZEDSZKOLA
  § 17. Organy przedszkola
  1. Organami przedszkola są:
  1) dyrektor przedszkola
  2) rada pedagogiczna
  3) rada rodziców
  § 18. Kompetencje dyrektora przedszkola
  1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz
  pracowników administracji i obsługi.
  2. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.
  3. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
  4. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom
  przedszkola;
  5. Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń,
  nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
  6. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
  7. Prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;
  8. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
  9. Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania
  uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący
  nadzór pedagogiczny.
  1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
  niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego
  przedszkole;
  2) rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
  10. Powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola.
  11. Sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
  w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
  informacje o działalności przedszkola.
  12. Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
  13. Wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień
  awansu nauczyciela kontraktowego;
  14. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi
  odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  str. 16
  15. Odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej.
  16. Powierza po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący przedszkole i radę
  pedagogiczną dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu.
  17. Dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego.
  18. Sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego
  rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
  19. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom
  w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
  20. Zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i
  opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji.
  21. W przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków, po wcześniejszym
  podjęciu takiej uchwały przez radę pedagogiczną.
  22. Przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi
  prowadzącemu po uzyskaniu opinii związków zawodowych;
  23. Ustala ramowy rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad
  ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
  24. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
  specjalnego dziecka;
  25. Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym;
  26. Ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z
  działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów
  zgodnych z posiadaną dokumentacją;
  27. Zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola;
  1) w wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców
  oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
  2) dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  3) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
  organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
  działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
  wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola;
  4) dyrektor współpracuje z pielęgniarką, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
  dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL dziecka celem właściwej
  realizacji tej opieki;
  5) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
  6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
  7) w przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel wyznaczony przez
  organ prowadzący.
  § 19. Rada pedagogiczna
  1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele
  i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.
  2. Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
  3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po każdym
  semestrze oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek
  organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego
  przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
  str. 17
  4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest
  odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,
  zgodnie z regulaminem rady.
  5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
  6. Kompetencje rady pedagogicznej:
  1) kompetencje stanowiące:
  a) zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy;
  b) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
  c) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych;
  d) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do
  przedszkola;
  e) zatwierdza zmiany w statucie;
  f) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
  nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia
  pracy przedszkola;
  g) zatwierdza regulamin rady pedagogicznej.
  2) kompetencje opiniujące:
  a) opiniuje organizację pracy przedszkola;
  b) opiniuje projekt planu finansowego przedszkola;
  c) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i
  wyróżnień,
  d) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
  zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  e) opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w
  przedszkolu.
  3) Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
  a) przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie;
  b) opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez
  organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie
  wyłoni kandydata;
  c) opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru
  przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;
  d) opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska
  kierowniczego;
  e) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z
  innego stanowiska kierowniczego;
  f) wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
  konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola;
  g) rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców;
  h) deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie
  od oceny pracy nauczyciela.
  7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
  najmniej połowy jej członków.
  str. 18
  8. Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw
  omawianych na zebraniach, w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i dzieci.
  9. Do realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor powołuje spośród członków rady
  pedagogicznej zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub
  nieokreślony. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora przedszkola
  na wniosek tego zespołu.
  10. Dyrektor przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji
  określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników
  przedszkola. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami
  tego przedszkola.
  11. Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.
  Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym
  zebrania rady pedagogicznej.
  § 20 Rada Rodziców
  1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających
  do przedszkola.
  2. Radę rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałowych ( po dwóch przedstawicieli),
  wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Podczas
  wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
  3. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
  4. Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i
  statutem przedszkola.
  5. Kompetencje rady rodziców:
  1) może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów
  przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;
  2) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania
  przedszkola;
  3) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
  4) opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego;
  5) może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
  6) deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego
  odwołanie od oceny pracy nauczyciela;
  7) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
  stanowisko dyrektora przedszkola;
  8) wnioskuje wspólnie z dyrektorem o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola;
  9) wnioskuje o nadanie, zmianę lub uchylenie imienia przedszkola;
  6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa
  regulamin rady rodziców.
  § 21 Zasady współdziałania organów przedszkola
  1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich
  dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola.
  str. 19
  2. Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami
  przedszkola.
  3. W zebraniach rady rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i
  ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.
  4. W zebraniach rady pedagogicznej w miarę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu może brać
  udział rada rodziców lub jej przedstawiciele.
  5. Dyrektor przedszkola informuje radę pedagogiczną oraz radę rodziców o wynikach ewaluacji
  zewnętrznej.
  § 22 Sposób rozwiązywania sporów między organami i innymi podmiotami przedszkola
  1. Dyrektor przedszkola rozstrzyga wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami z zachowaniem
  prawa oraz dobra publicznego.
  2. Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie z posiadanymi
  kompetencjami.
  3.Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza
  interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej wykonanie lub
  informuje o niezgodności z przepisami prawa właściwy organ przedszkola i uzgadnia z nim
  sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu.
  4. W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa w punkcie 3, dyrektor przedszkola przekazuje
  sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub sprawującemu nadzór
  pedagogiczny).
  5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące funkcjonowania przedszkola zgodnie z
  odrębnymi przepisami.
  ROZDZIAŁ VII
  ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
  § 23. Akusz organizacji przedszkola
  1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
  organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia.
  2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ
  prowadzący Przedszkole.
  3. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:
  1) liczbę oddziałów;
  2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
  3) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka obcego nowożytnego, jeśli stanowią one
  zajęcia wyodrębnione;
  4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
  5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
  6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z
  informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć
  prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
  7) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
  8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
  prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć
  rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych
  str. 20
  zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez
  pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
  7. Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez
  zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu przedszkole.
  8. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
  9. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia
  30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7
  dni od dnia ich otrzymania.
  10. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola po
  dniu 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od
  dnia ich otrzymania.
  § 24. Organizacja i czas pracy przedszkola
  1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 74.
  2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym
  wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju
  niepełnosprawności.
  3. W przedszkolu można utworzyć łącznie trzy oddziały.
  4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
  5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ
  prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
  6. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do17:00
  7. Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie, w tym 5 godzin bezpłatnej opieki,
  wychowania i kształcenia w czasie ustalonym przez organ prowadzący tj. od 8.00 do13.00.
  8. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli
  zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem
  propozycji rodziców dzieci danego oddziału.
  9. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest
  wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia
  korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
  10. Na każdy oddział dodatkowo przydzielona jest woźna oddziałowa, która współpracuje z
  nauczycielami w realizacji ich zadań.
  11. Przedszkole odpowiednio do potrzeb środowiskowych może prowadzić:
  1) kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej
  organizacji nauki i metod pracy;
  2) indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których stan
  zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola;
  3) dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania
  przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
  możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie
  opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
  uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
  12. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności
  intelektualnej, dzieciom organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb
  umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji,
  str. 21
  rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
  13. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu
  pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia
  niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i
  jego rodziną, zgodnie z nadrzędnym wskazaniem.
  § 25. Formy pracy
  1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów
  wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego
  zestawu programów.
  2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
  dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony
  zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci,
  rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
  3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym
  oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i
  zainteresowań dzieci.
  4. Formami pracy w przedszkolu są:
  1) zajęcia i zabawy dowolne;
  2) zajęcia obowiązkowe;
  3) codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym zaplanowane i
  kierowane przez nauczyciela;
  4) czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci;
  5) spacery;
  6) wycieczki;
  7) uroczystości przedszkolne ;
  8) sytuacje okolicznościowe.
  5 Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu
  trwa 60 minut.
  6. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości
  rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć dodatkowych
  i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
  1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
  2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
  7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
  ROZDZIAŁ VIII
  ZASADY ODPŁATNOŚCI
  § 26 Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu
  1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym
  przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
  2.Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania wykraczające poza
  5 godzin tzw. opłatę stałą ustala uchwałą Rady Miejskiej , jednak w wysokości nie
  przekraczającej 1 zł za każdą godzinę.
  str. 22
  3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
  4. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalane są na podstawie uchwały Rady
  Miejskiej.
  5. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków.
  ROZDZIAŁ IX
  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
  § 27. Inne stanowiska kierownicze
  1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora.
  2. Powierzenia tego stanowiska i odwołania ze stanowiska dokonuje dyrektor przedszkola po
  zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
  § 28. Nauczyciele
  1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do
  pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
  2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z
  dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej
  pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
  3. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.
  4. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
  1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w
  przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
  2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym
  programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
  3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
  4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i
  potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
  5) ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i
  możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;
  6) dokonanie diagnozy gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę
  w klasie I;
  7) wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji
  oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej
  pracy;
  8) stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;
  9) włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania
  wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;
  10) współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologicznopedagogiczną,
  zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;
  11) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich
  kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
  zawodowego;
  12) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska
  o estetykę powierzonej sali przedszkolnej;
  str. 23
  13) udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady
  pedagogicznej;
  14) udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora;
  15) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem
  prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu
  wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji
  dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  16) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
  opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  17) zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;
  18) realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz
  osób kontrolujących;
  19) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających z
  bieżącej działalności placówki.
  5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z
  ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb.
  Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor i nauczyciele.
  Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni;
  6. Nauczyciel współpracuje z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie planowania
  pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących
  się do grupy oraz poszczególnych dzieci;
  7. Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami zatrudnionymi
  w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci;
  8. Nauczyciel ma prawo do:
  1) wyboru lub opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego;
  2) doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb i możliwości
  dzieci;
  3) korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartych w
  odrębnych przepisach;
  4) rozwoju i awansu zawodowego;
  5) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora,
  rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowooświatowych.
  9. Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz własnego
  rozwoju zawodowego.
  § 29. Specjaliści
  1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie
  pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.
  2. Do zadań psychologa w przedszkolu należy:
  1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie
  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
  psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz
  wspierania mocnych stron dzieci;
  2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania
  problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;
  3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
  str. 24
  rozpoznanych potrzeb;
  4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
  zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i
  poza przedszkolnym dzieci;
  5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
  kryzysowych;
  6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
  możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
  7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
  3. Do zadań logopedy w przedszkolu należy:
  1)diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu
  mowy dzieci;
  2)prowadzenie terapii logopedycznej;
  3)prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy
  dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
  4)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
  językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
  5)wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
  § 30. Pracownicy niepedagogiczni
  1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
  2. Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego
  działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i
  czystości.
  3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani natychmiast reagować na:
  1) wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
  2) osoby postronne, przebywające na terenie Przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.
  4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor Przedszkola.
  5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
  6. Obowiązki pracowników niepedagogicznych:
  1) Obowiązki referenta:
  a) znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie organizacji pracy
  kancelaryjno-biurowej.
  b) przyjmowanie, czytanie, segregowanie i przekazywanie korespondencji przychodzącej i
  wychodzącej (zarówno tradycyjnej jak i elektronicznej).
  c) opisywanie i dołączanie odpowiedniej korespondencji do właściwych segregatorów.
  d) rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących.
  e) tworzenie i przepisywanie na komputerze korespondencji, pisanie pod dyktando, oraz
  przepisywanie notatek do komputera.
  f) przygotowanie korespondencji wychodzącej.
  g) organizowanie właściwego obiegu dokumentów – zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  h) przygotowanie materiałów i wprowadzanie materiałów do sprawozdań statystycznych, w
  tym sprawozdań SIO i innych,
  i) prowadzenie składnicy akt przedszkola, zgodnie z instrukcją działania i organizacji
  składnicy akt,
  j) prowadzenie rejestru jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  k) organizowanie inwentaryzacji, wpisywanie sprzętów na fiszki inwentarzowe, po ich
  str. 25
  uprzednim ocechowaniu, aktualizacja wywieszek inwentarzowych w poszczególnych
  pomieszczeniach,
  l) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola,
  m) prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi,
  n) prowadzenie spraw związanych z odpłatnością rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.
  2) Związane z działalnością organizacyjno – gospodarczą:
  a) zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, pomoce dydaktyczne, zgodnie z przepisami o
  zamówieniach publicznych,
  b) zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  c) rejestracja zwolnień lekarskich i przekazywanie ich do ICDS-u, po uprzednim podpisaniu i
  parafowaniu przez dyrektora.
  d) wykonywanie innych czynności służbowych zalecanych przez dyrektora w toku bieżącej pracy,
  e) reprezentowania na zewnątrz interesów przedszkola w sprawach wynikających z
  zakresu czynności.
  2) Obowiązki pomocy nauczyciela
  a) podlega bezpośrednio nauczycielom danego oddziału,
  b) współpracuje z nauczycielami w zapewnieniu dzieciom opieki i bezpieczeństwa oraz pomaga
  nauczycielom w realizacji zadań statutowych i programowych, w tym:
   bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sali,
   pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i
  wyjściem na spacer,
   sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych
  rozstrojach zdrowotnych itp.
   pomaga przy karmieniu dzieci słabo jedzących
   pomaga w innych sytuacjach tego wymagających
   ponosi odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności
  nauczycielek np. pobytu w toalecie, itp.
  3) Obowiązki pielęgniarki:
  a) organizowanie profilaktycznych badań lekarskich.
  b) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych.
  c) prowadzenie grupowej profilaktyki fluorowej.
  d) udzielanie porad z zakresu opieki pielęgniarskiej.
  e) branie udziału w planowaniu, realizacji i ocenie przedszkolnego programu edukacji zdrowotnej
  oraz podejmowanie innych działań związanych z promocją zdrowia.
  f) udzielanie pomocy przedlekarskiej w razie nagłych zachorowań, urazów i zatruć.
  g) doradztwo dyrektorowi przedszkola jak zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki w
  przedszkolu.
  h) prowadzenie dokumentacji medycznej.
  i) propagowanie zachowań prozdrowotnych.
  j) odpowiedzialność za udzielanie pierwszej pomocy.
  k) odpowiedzialność za posiadanie apteczek pierwszej pomocy ( bezpośredni nadzór nad
  apteczkami w grupach)
  4) Woźna oddziałowa
  a) pracuje w przedszkolu, przydzielona jest do danego oddziału, bezpośrednio podlega
  dyrektorowi ICDS-u,
  b) wykonując obowiązki na rzecz przedszkola zobowiązana jest do współpracy z nauczycielami w
  zakresie zapewnienia dzieciom opieki i wychowania dzieci, w szczególności:
  str. 26
   pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się,
   pomaga w opiece podczas spacerów i wycieczek,
   sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych
  rozstrojach zdrowotnych,
   pomaga w innych sytuacjach tego wymagających, wynikających z działalności statutowej
  przedszkola,
  ponosi odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności
  nauczycielek np. podczas pobytu w toalecie, itp.
  c) w zakresie organizacji posiłków odpowiada za:
   przynoszenie naczyń do sali przed posiłkiem,
   rozdawanie (3 razy dziennie) właściwych porcji dzieciom, wg ilości określonych przez
  normy żywieniowe,
   dbałość o estetyczne podawanie posiłków,
   podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia,
   pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
   przestrzeganie zasad dobrej praktyki w zakresie higieny.
  d) w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i zasad higieny odpowiada za:
   właściwe zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania
  czystości,
   właściwe reagowanie na niebezpieczne zachowania podopiecznych,
   pomoc przy odprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do i z sali,
   zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,
   monitorowanie obiektu pod kątem pojawiania się osób postronnych,
   utrzymywanie obszarów wyznaczonych do sprzątania w należytej czystości, zadbanie o
  właściwą dezynfekcję.
  ROZDZIAŁ X
  WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
  § 31. Wiek dziecka a pobyt w przedszkolu
  1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
  2. Dziecko może przebywać w przedszkolu od początku roku szkolnego w roku
  kalendarzowym, w którym kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
  kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej
  jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9
  lat.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także
  zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  5. Dzieci w wieku 6 lat jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
  6. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do
  przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani
  dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w
  str. 27
  obwodzie, której mieszka dziecko.
  7. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie
  dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
  8. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym
  dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w
  przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz
  dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.
  9. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu
  obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w miesiącu wrześniu każdego roku
  szkolnego „zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania
  przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.
  10. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku
  przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.
  § 32. Prawa i obowiązki dzieci
  1. W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż
  dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają
  mu zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości i samorealizacji.
  2. Dzieci mają prawo do:
  1) opieki i pomocy ze strony dorosłych
  2) bezpiecznych i higienicznych warunków;
  3) korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia
  4) poszanowania ich godności osobistej i nietykalności;
  5) akceptacji i szacunku;
  6) zabawy jako podstawowej formy aktywności;
  7) właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania-uczenia się
  zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami;
  8) wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb
  9) aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych
  10) bezkonfliktowego rozwiązywania problemów
  11) pozytywnego wzmacniania przez dorosłych
  12) spokoju i wypoczynku;
  13) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  14) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i
  edukacji;
  15) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez
  zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
  4. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko
  prawa, ale obowiązki. Dzieci mają obowiązek:
  1) przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad
  bezpieczeństwa;
  2) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela
  str. 28
  3) szanować mienie przedszkola;
  4) zachowywać porządek i czystość;
  5) zgodnie współdziałać w zespole;
  6) szanować prawa innych, w tym do zabawy;
  7) szanować wytwory pracy innych;
  8) stosować formy grzecznościowe;
  9) akceptować indywidualność każdego dziecka;
  10) przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób
  dorosłych;
  11) polubownie rozwiązywać konflikty;
  12) dbać o swój wygląd;
  13) informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach;
  § 33. System motywowania do zachowań pożądanych
  1. W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych
  środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.
  1) Nagrody:
  a) pochwala indywidualna
  b) pochwala wobec grupy
  c) pochwala przed rodzicami
  d) dostęp do atrakcyjnej zabawki
  e) dyplom uznania
  f) drobne nagrody rzeczowe
  g) przewodzenie w zabawie
  2) Nagradzamy za:
  a) stosowanie ustalonych zasad i umów
  b) wysiłek włożony w wykonaną pracę
  c) wywiązanie się z podjętych obowiązków
  d) bezinteresowna pomoc innym
  e) aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola
  2. Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń.
  1) Konsekwencje złego zachowania:
  a) upomnienie słowne indywidualne
  b) upomnienie słowne wobec grupy
  c) poinformowanie rodziców o przewinieniu
  d) odsunięcie od zabawy
  e) zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
  2) Konsekwencje stosowane są za:
  a) nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
  b) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
  c) zachowania agresywne
  str. 29
  d) niszczenie wytworów pracy innych
  e) celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków
  § 34. Zasady dotyczące skreślania dziecka z listy wychowanków
  1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną (w ramach podjętej uchwały) może skreślić
  dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
  1) nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej 1
  miesiąc; w związku z faktem udostępnienia miejsca innemu dziecku,
  2. Skreślenie dziecka na wniosek rodziców nie wymaga uchwały rady pedagogicznej;
  3. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków w drodze uchwały rady
  pedagogicznej:
  1) uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być
  powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków;
  2) ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno
  uczęszczać do przedszkola;
  3) podjęcie uchwały o skreśleniu;
  4) pisemne poinformowanie rodziców o skreśleniu z listy;
  5) od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do
  odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od
  pisemnego powiadomienia;
  6) po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków;
  7) W przypadku dziecka odbywającego roczny obowiązek przedszkolny zapewnia się
  dziecku realizację tego obowiązku w innym przedszkolu.
  ROZDZIAŁ XI
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 35. Inne postanowienia.
  1. Obsługę administracyjną oraz kadrowo-księgową przedszkola prowadzi Integracyjno-Centrum
  Dydaktyczno Sportowe.
  2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu i procedury
  wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
  3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi
  przepisami.
  § 36.1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej –
  nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
  przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
  § 37.1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się
  udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola poprzez:
  1)wywieszenie zarządzenia dyrektora w sprawie ogłoszenia treści statutu;
  2)zapoznanie z treścią statutu organów kolegialnych przedszkola w trakcie rady pedagogicznej
  oraz zebrania ogólnego rodziców;
  str. 30
  3)udostępnienie statutu na żądanie podmiotom przedszkola i organom kontrolującym przez
  dyrektora przedszkola w placówce.
  4)Umieszczenie egzemplarza statutu w bibliotece przedszkolnej
  § 38.1.Statut Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie zatwierdzono uchwałą rady pedagogicznej
  Nr IX-2017/2018 w dniu 30 listopada 2017 r.
  2. Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst Statutu, jako załącznik do wydanego
  obwieszczenia, po każdorazowym dokonaniu zmiany .
  3.Tekst jednolity Statutu Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie wchodzi w życie
  z dniem 1 grudnia 2017 r.
  str. 31