Menu
 • bip

 • Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

   

  ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

  PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW ) I NAUCZYCIELI

  W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W DĄBROWIE .

  1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola.
  • Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów ).
  1. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są do:
  • wprowadzenia dziecka do szatni,
  • rozebrania dziecka w szatni,
  • osobistego przekazania dziecka nauczycielce danej grupy, do której uczęszcza lub przekazać osobiście nauczycielce dyżurującej.

  3.Rodzice zobowiązani są do tego , aby nie pozostawiać dzieci na terenie ogrodu    

     przedszkola lub przed furtką, przed wejście przed budynkiem, przed szatnią,  

     bądź przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć

     Dla bezpieczeństwa dziecka wskazane jest, aby Rodzic ( prawny opiekun) przekazał dziecko      

  Nauczycielowi, nie pozostawiał dziecka samego na terenie placówki bez opieki.

  1. Odbieranie dzieci z przedszkola.
   • Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
   • Dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu, które nie jest pełnoletnie,
   • Osoby wymienione w punkcie 1 zobowiązane są do osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela dyżurującego.
   • W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego, osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania tego dziecka.
   • Rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
   • W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka przez osobę upoważnioną w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola bądź w dniu poprzedzającym.
   • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
   • Osoba dyżurująca spisuje dane z dowodu osobistego, wpisuje godzinę odbioru dziecka.
   • Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
   • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania aktualnych numerów telefonów kontaktowych.
  1. Instrukcja dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

  PRZYPROWADZANIE

  • Przedszkole czynne jest w godzinach od 7:00 – do 17:00.
  • Dzieci z grupy I „Krasnale” przebywają od 7:00 w swojej sali pod opieką nauczyciela  ze swojej grupy  i nauczyciela z grupy Tropicieli, dzieci z grupy Starszaków przebywają od godz: 7:00 do 7:30 w sali  gr. Krasnali   pod opieką nauczyciela z  grupy   Krasnali  i Tropicieli.
  • Dzieci z grupy II „ Starszaki‘’ przebywają od 7:30 do 8:00 z nauczycielką ze swojej grupy w grupie Krasnali, a o godz. 8:00 przechodzą do swojej sali na górę. .
  • Dzieci grupy III „Tropiciele” zbierają się w grupie ,,Krasnali „ i przebywają pod opieką nauczyciela ze swojej grupy,      o godz: 7:30 przechodzą do swojej sali.
  • Godziny przebywania dzieci w grupach ulegają zmianie na czas wystąpienia zastępstwa za nauczyciela będącego na zwolnieniu lekarskim.

  ODBIERANIE

  • Dzieci z grupy ,,Krasnali” przebywają w grupie I do godz. 16:00, pod opieką swojego nauczyciela , a od 16:00 do 17:00 przechodzą do sali gr. Tropiciele, do godz. 17: 00 przebywają pod opieką nauczyciela ze swojej grupy, na podwórku również  pozostają pod opieka nauczyciela ze swojej grupy.
  • Dzieci z grupy II Starszaki  przebywają do 16:00 pod opieką nauczyciela ze swojej grupy, od godz. 16 :00 przechodzą do grupy I lub III w zależności od ilości obecnych dzieci w danej grupie i przebywają pod opieka nauczyciela dyżurującego z grupy Krasnali  lub Tropicieli.
  • Dzieci z grupy „Tropicieli” przebywają do godz. 17:00 pod opieką swojego nauczyciela .
  • Rodzice (prawni opiekunowie), obowiązani są osobiście przekazać i odbierać swoje dziecko od nauczycielki.
  • Powyższa organizacja odbioru dzieci obowiązuje również w przypadku, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym w części dotyczącej sprawowania opieki przez wymienione nauczycielki z poszczególnych grup w określonym czasie.

  ZASADY WYDAWANIA  DZIECI  OSOBOM  UPOWAŻNIONYM PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW )

  1. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go w swojej sali od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom) lub upoważnionej osobie.
  2. Po odebraniu dziecka przez rodziców ( prawnych opiekunów) z sali lub ogrodu rodzic ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie swojego dziecka ( nie należy pozostawiać dziecka bez opieki).
  3. Jeżeli rodzic odbiera dziecko z sali lub ogrodu, a potem chodzi po przedszkolu i załatwia inne sprawy, zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą, nauczyciel nie może ponosić odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki przez rodziców.  
  4. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami nauczycielki muszą poinformować rodziców o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.
  5. Na początku roku należy założyć teczkę „Osoby uprawnione do odbioru dziecka z przedszkola w Grupie…”.
  6. Kserokopie oświadczeń od rodziców należy przekazać nauczycielom dyżurującym  (w komodzie na holu – skoroszyt złożonych oświadczeń).